Predugovorna obavijest

 

Predugovorna obavijest


Odredbom čl. 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14 i 110/15), propisano je kako trgovac mora na jasan i razumljiv način, prije nego što potrošač sklopi ugovor izvan poslovnih prostorija, odnosno ugovor na daljinu ili bude obvezan odgovarajućom ponudom, obavijestiti potrošača o svemu onome što je taksativno navedeno u predmetnom članku. Trgovačko društvo Spiritus koncept d.o.o., Zagreb, Jana Sibeliusa 2, OIB: 28692651810, MBS: 80724976, objavljivanjem ove predugovorne obavijesti na svojoj web stranici http://spiritus-koncept.hr/ udovoljava odredbi čl. 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača.

Istovremeno, u ponudi koja se šalje potrošaču, jasno će se navesti da se predugovorna obavijest može pronaći na web stranici http://spiritus-koncept.hr/. Ukoliko potrošač, nakon pregleda ponude istu prihvati, smatra se da je upoznat sa sadržajem predugovorne obavijesti.

PREDUGOVORNA OBAVIJEST

1. GLAVNA OBILJEŽJA ROBE

Trgovačko društvo Spiritus koncept d.o.o. prodaje saune te bazenske i wellness proizvode renomiranih europskih proizvođača.

Asortiman opreme za vrt i bazene proteže se od orijentalnih proizvoda originalnih finskih vrućih kupki i peći na drvo za zagrijavanje bazenske vode do najmodernijih uređaja, tehnike i materijala vezanih za izgradnju, opremanje i održavanje bazena.

Prodajni asortiman nudi veliki izbor vanjskih tuševa za privatnu i javnu upotrebu, bazenskih prekrivača za sva četiri godišnja doba, uređaja i pribora za čišćenje bazena, uređaja i reagensa za analizu bazenske vode, ljestvi, odskočnih daski, opreme i materijala za izgradnju bazena i ostale materijale za oblaganje bazena i sunčališta.

U ponudi je i oprema za fitness u bazenu i to bicikli i trake za trčanje za bazen, koji se, zahvaljujući kotačićima, vrlo lako spuštaju i pozicioniraju u bazenu. Proizvodi iz asortimana opreme za fitness u bazenu europski su proizvodi izrađeni od nehrđajućeg čelika AISI-316, pogodni za većinu vrsta bazenskih voda uključujući slanu vodu i vodu s visokim postotkom klora.

Široki raspon kvalitetnih proizvoda povezanih sa saunama i wellness prostorima nudi veliki asortiman peći za saune, upravljačkih panela, opreme za izgradnju i rekonstrukciju kabine saune, generatora pare, infra grijača, color lampi, pribora, potrošnog materijala, ambijentalne proizvode itd.

Cjelokupni asortiman dostupan je na web stranici http://spiritus-koncept.hr/, koja se svakodnevno nadopunjava s ciljem što jasnije prezentacije asortimana i prikaza proizvoda. Fotografije prikazane na navedenoj web stranici ilustrativnog su karaktera.

Prije prihvaćanja ponude, potrošaču će, na njegov zahtjev, biti dani odgovori na sva pitanja i nedoumice vezano za cijenu i tehničke karakteristike proizvoda.
 

2. SJEDIŠTE, TELEFONSKI BROJ I ADRESA ELETRONIČKE POŠTE

Sjedište trgovačkog društva Spiritus koncept d.o.o. je: Jana Sibeliusa 2, 10000 Zagreb.

Kontakt je moguće ostvariti pozivom na broj telefona: +385 1 561 88 72 ili mobitela: +385 92 2915 100, kao i putem elektroničke pošte: info@spiritus-koncept.hr.

Potrošač ima mogućnost slanja pritužbe ili na adresu trgovačkog društva: Jana Sibeliusa 2, 10000 Zagreb ili na adresu elektroničke pošte: info@spiritus-koncept.hr.
 

3. MALOPRODAJNA CIJENA ROBE

Maloprodajna cijena robe je konačna cijena u kunama za pojedini proizvod, uključujući poreze i druga davanja. Maloprodajna cijena robe dostupna je na upit.

Nakon što potrošač pošalje upit, bit će mu dostavljena ponuda u kojoj će biti navedena maloprodajna cijena robe, zajedno s troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga i rokom isporuke. Trgovačko društvo Spiritus koncept d.o.o nema nikakvih dodatnih troškova uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora.

Ponuda obvezuje trgovačko društvo Spiritus koncept d.o.o. do dana koji je naveden u ponudi. Ukoliko potrošač namjerava prihvatiti ponudu nakon proteka dana koji je naveden u ponudi, obavezno mora provjeriti cijenu i raspoloživost robe te u slučaju potrebe zatražiti novu ponudu.

Prije dostave ponude, potrošač je dužan dostaviti istinite osobne podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

Ugovor se smatra sklopljenim tek kada potrošač nedvojbeno izjavi da prihvaća ponudu.
 

4. UVJETI PLAĆANJA I ISPORUKE ROBE

Robu je moguće platiti isključivo bankovnom transakcijom na račun trgovačkog društva Spiritus koncept d.o.o., IBAN: HR5524020061100571223, Erste & Steiermarkische Bank d.d., prema zaprimljenoj ponudi.

Dostava robe vrši se putem dostavne (kurirske) službe i samo za područje Republike Hrvatske. Roba će biti dostavljena u roku koji je naveden u ponudi. Rok isporuke računa se od prvog idućeg radnog dana od dana zaprimanja uplate.

Cijena dostave navedena je u ponudi.

Nakon što dostavna služba zaprimi pošiljku, trgovačko društvo Spiritus koncept d.o.o. više nije odgovorno za daljnji tijek isporuke i moguća kašnjenja te eventualne druge probleme koji mogu nastati u vezi isporuke robe.

Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju.
 

5. NAČIN RJEŠEVANJA POTROŠAČKIH PRITUŽBI

Potrošač može podnijeti pisani prigovor poštom na adresu: Jana Sibeliusa 2, 10000 Zagreb, kao i elektroničkom poštom na adresu: info@spiritus-koncept.hr.

Trgovačko društvo Spiritus koncept d.o.o. dužno je u pisanom obliku odgovoriti na zaprimljeni prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja.
 

6. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku 14 dana.

Navedeni rok od 14 dana počinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.
 

7. NAČIN KORIŠTENJA PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora (14 dana) obavijestiti trgovačko društvo Spiritus koncept d.o.o. o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

Potrošač može jednostrano raskinuti ugovor tako da ispuni i potpiše obrazac izjave o jednostranom raskidu, koja se može pronaći na web stranici http://spiritus-koncept.hr/, na ovom linku ili tako da drugu nedvosmislenu izjavu o raskidu, u kojoj će biti navedeno njegovo ime i prezime, adresa, broj telefona, telefaksa ili adresa elektroničke pošte, ispuni i pošalje trgovačkom društvu Spiritus koncept d.o.o. na adresu sjedišta: Jana Sibeliusa 2, 10000 Zagreb ili na adresu elektroničke pošte: info@spiritus-koncept.hr.

Trgovačko društvo Spiritus koncept d.o.o. će bez odgađanja dostaviti potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.

Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, stranke nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenog na daljinu, ali je svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obveznim odnosima.
 

8. OBVEZE TRGOVCA U SLUČAJU JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA

Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, trgovačko društvo Spiritus koncept d.o.o. će bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor, vratiti potrošaču sve što je platio na temelju ugovora.

Trgovačko društvo Spiritus koncept d.o.o. će izvršiti i povrat troškova isporuke, osim ukoliko nastanu dodatni troškovi isporuke koji su rezultat potrošačevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio trgovac.

Trgovačko društvo Spiritus koncept d.o.o. će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag, ako bi o tome trgovačko društvo Spiritus koncept d.o.o. bilo obaviješteno prije primitka robe.

Trgovačko društvo Spiritus koncept d.o.o. će izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojima se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, u kojem slučaju potrošač neće biti obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.
 

9. OBVEZE POTROŠAČA U SLUČAJU JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA

Potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio trgovačko društvo Spiritus koncept d.o.o. o svojoj odluci da raskine ugovor.

Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata na vrijeme, ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda trgovačkom društvu Spiritus koncept d.o.o., odnosno osobi koju je trgovačko društvo Spiritus koncept d.o.o.ovlastilo da primi robu.

Potrošač je dužan snositi samo izravne troškove povrata robe.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
 

10. ISKLJUČENJE PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora u situacijama propisanima člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača.

Potrošač se osobito upućuje na odredbu članka 79. stavka 1. točke 3. Zakona o zaštiti potrošača, prema kojoj potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora kada je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču.
 

11. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Sukladno odredbama čl. 400.-422. Zakona o obveznim odnosima, trgovačko društvo Spiritus koncept d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na potrošača, bez obzira je li mu to bilo poznato.

Trgovačko društvo Spiritus koncept d.o.o. odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na potrošača ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Potrošač je dužan obavijestiti trgovačko društvo Spiritus koncept d.o.o. o postojanju nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.
 

12. JAMSTVA

Trgovačko društvo Spiritus koncept d.o.o. daje jamstvo za sve proizvode za koje jamstvo daje i proizvođač, na rok na koji jamstvo daje i proizvođač, uz jamstvene uvjete koji su navedeni u jamstvenom listu. Jamstvo ne isključuje odgovornost za materijalne nedostatke.

Potrošač je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka popravak ili zamjena proizvoda će biti izvršena u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Pravo iz jamstva potrošač može ostvariti obraćanjem trgovačkom društvu Spiritus koncept d.o.o., osim ako u jamstvenom listu nije navedeno da se obraća nekome drugome (npr. ovlaštenom servisu).

 

13. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAK

Trgovačko društvo Spiritus koncept d.o.o. obvezuje se čuvati privatnost osobnih podataka svih osoba koje u procesu narudžbe i kupnje dostave osobne podatke trgovačkom društvu Spiritus koncept d.o.o. te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugim pozitivnim pravnim propisima.

Trgovačko društvo Spiritus koncept d.o.o. prikuplja osobne podatke potrošača samo u onoj mjeri koliko je to nužno za izvršenje svoje ugovorne obveze.

Potrošačevi osobni podaci neće ni na koji način biti dostupni trećim osobama, osim u onoj mjeri koliko je to nužno za realizaciju isporuke narudžbe ili ako je to potrebno radi postupanja po nalogu nadležnih tijela Republike Hrvatske.
 

14. RJEŠAVANJE SPOROVA

Svi sporovi koji eventualno nastanu između trgovačkog društva Spiritus koncept d.o.o. i potrošača nastojat će se riješiti mirnim putem. U slučaju nemogućnosti rješenja mirnim putem, spor će se konačno riješiti pred stvarno nadležnim sudom.
 

15. PRAVNA NAPOMENA

Svi dokumenti, fotografije i podaci objavljeni na web stranici http://spiritus-koncept.hr/, ne smiju se reproducirati, umnožavati, distribuirati ili na bilo koji drugi način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog odobrenja trgovačkog društva Spiritus koncept d.o.o. 

  Preuzmite dokumente